Regulamin konkursu - Kalendarze strażackie 2022

Regulamin konkursu “Kalendarze strażackie 2022”

 

 • 1. Postanowienia ogólne 
 1. Organizatorem Konkursu „Kalendarze strażackie 2022” zwanego dalej „Konkursem”, jest SOTTIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20c/3, 35-006 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000833567, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, NIP 5170405750, REGON 385765247., zwana dalej „Organizatorem”)
 2. Przyznającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. z Dz. U. z 2016 r. , poz. 380), wydającym oraz odpowiedzialnym za rozliczenie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych jeśli obowiązek takiego podatku wystąpi jest SOTTIO Sp. z o.o.
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Celem Konkursu jest promocja marki STRAŻACKIE.PL.
 5. Konkurs prowadzony jest w dniach określonych w zadaniu konkursowym na profilu Strazackie.pl - kalendarze strażackie dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/strazackiepl
 6. Uczestnikiem Konkursu zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania w Polsce, która posiada swój aktywny profil w serwisie facebook.com.
 7. Zamieszczenie przez Uczestnika odpowiedzi na zadanie konkursowe (Zgłoszenie konkursowe) jest rozumiane jako zgłoszenie Uczestnika do Konkursu. Zgłoszenie do Konkursu wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.
 8. Uczestnik umieszcza odpowiedzi na zadanie konkursowe na profilu https://www.facebook.com/strazackiepl na własne ryzyko i we własnym imieniu oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.
 9. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora, jak również członkowie ich rodzin, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

10.Uczestnik może posługiwać się w Konkursie tylko jednym, posiadanym profilem w serwisie www.facebook.com.

11.Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., , poz. 612, z późn. zm.).

12.Organizator informuje, że Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, administrowana, popierana ani prowadzona przez Facebook (Facebook, Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki). Organizator informuje, że Facebook nie ponosi odpowiedzialności w związku z udziałem Uczestników w Akcji.

13.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdej chwili jego trwania z powodów technicznych lub działania siły wyższej co jest niezależne od Organizatora.

 

 • 2.Przebieg konkursu
 1. Zadanie konkursowe polega na dodaniu zdjęcia prezentującego zespół danej Jednostki i komentarza będącego odpowiedzią na pytanie, za co uczestnik konkursu ceni osoby, z którymi współpracuje w Straży („Zgłoszenie konkursowe”) na profilu https://www.facebook.com/strazackiepl pod formalnym zawiadomieniem Organizatora o Konkursie „Kalendarze strażackie 2022”.
 2. Dodawanie Zgłoszeń konkursowych odbywa się poprzez dodanie komentarza w formie tekstowej wskazującej nazwę jednostki w zwykłym tekście lub ją oznaczając przy użyciu funkcji oznaczania (@) oraz dodania komentarza będącego odpowiedzią na pytanie konkursowe i zdjęcia pod formalnym zawiadomieniem (postem) zawierającym zadanie konkursowe we wskazanym terminie od 02.09.2021 r. do 09.09.2021 r. do godz. 23.59.
 3. Data i godzina nadesłania Zgłoszenia konkursowego jest rejestrowana przez serwis Facebook.com.
 4. Każdy Uczestnik może zgłosić jedno Zgłoszenie konkursowe. W przypadku większej ilości zgłoszeń pod uwagę będzie brane pierwsze z nich.
 5. Uczestnik musi być autorem Zgłoszenia konkursowego. Zgłoszenie konkursowe nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku lub dóbr osobistych innych osób.
 6. Przesyłając Zgłoszenie konkursowe do Organizatora, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia konkursowego na następujących polach eksploatacji: sam produkt, prasa, Internet, materiały post, ATL, BTL. Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
 7. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać danych osobowych Uczestnika lub osób trzecich.
 8. Zgłoszenia konkursowe niezgodne z Regulaminem, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych lub naruszające czyjeś prawa autorskie zostaną usunięte przez moderatorów profilu https://www.facebook.com/strazackiepl nie będą podlegały udziałowi w Konkursie.

 

 • 3.Rozstrzygnięcie Konkursu i Nagrody
 1. Ocenie podlegają wyłącznie odpowiedzi konkursowe zamieszczone w terminie wskazanym w § 2 pkt. 2 Regulaminu i spełniające wymagania wskazane w Regulaminie.
 2. Po zakończeniu Konkursu spośród Zgłoszeń konkursowych nadesłanych przez Uczestników jury złożone z trzech przedstawicieli Organizatora (dalej: „Jury”) wybierze trzy najlepsze Zgłoszenia konkursowe, które w ocenie Jury będą najbardziej interesujące, inspirujące i kreatywne. Uczestnicy, którzy dodadzą najlepsze Zgłoszenia konkursowe wybrane przez Jury otrzymają nagrody (dalej „Laureaci Nagród”.)
 3. Wyniki narady Jury wraz z nazwiskami Laureatów Nagród zostaną ogłoszone publicznie przez Organizatora na profilu https://www.facebook.com/strazackiepl 10.09.2021. w godzinach popołudniowych.
 4. Jednocześnie Laureaci Nagród zostaną poproszeni o kontakt z Organizatorem pod swoim zgłoszeniem konkursowym w komentarzu.
 5. Nagroda zostanie dostarczona za pośrednictwem Poczty Polski lub dowolnego kuriera, na koszt Organizatora.
 6. Nagrody zostaną wysłane do Laureatów do 21 dni od zakończenia zbierania pełnych danych niezbędnych do wysyłki.
 7. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
 8. Nagrodami w konkursie są:
 • 1 miejsce: 100 sztuk kalendarzy spiralowanych
 • 2 miejsce  50 sztuk kalendarzy tradycyjnych na kartonie
 • 3 miejsce: 50 sztuk kalendarzy biurkowych
 1. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo do jednej Nagrody.
 2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.

11.Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do Nagrody na inne osoby.

12.Organizator może przyznać mniej Nagród niż maksymalna liczba Nagród określona powyżej, a to w przypadku gdy Jury uzna, że mniejsza liczba Zgłoszeń konkursowych zasługuje na Nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania żadnej Nagrody, jeśli żadne ze Zgłoszeń konkursowych nie będzie spełniać wymogów Jury dla przyznania Nagrody.

 

 • 4.Procedura reklamacyjna
 1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być przesłane listem poleconym na adres Organizatora: SOTTIO Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20c/3, 35-006 Rzeszów,

w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego rozstrzygnięcia.

 1. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji w formie listu poleconego miarodajna jest data stempla pocztowego.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania.

 

 • 5.Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika przekazanych Organizatorowi w związku z Konkursem jest SOTTIO Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie („Administrator”).
 2. Z Administratorem można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: info@sottio.com
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.
 4. [cele i podstawy przetwarzania danych] Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w następujących celach:
 5. w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu (na podstawie i zgodnie z Regulaminem Konkursu), wzięcia w nim udziału, wyłonienia Laureatów Nagród, wysyłki Nagrody, rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz z Regulaminem Konkursu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO);
 6. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 7. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Administratorem, Organizatorem a Uczestnikiem oraz realizacji reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. [odbiorcy danych] Odbiorcami danych osobowych będą a w szczególności:
 9. pracownicy SOTTIO Sp. z o.o. ,
 10. Organizator Konkursu. [okres przechowywania danych] Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny do organizacji i przeprowadzenia Konkursu, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych. Organizator może przechowywać dane przez dłuższy okres niż wskazany w poprzednim zdaniu wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Organizatora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. przepisy nakładające obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej przez określony czas.
 11. [prawa Uczestnika] Uczestnik ma prawo:
 12. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
 13. ich sprostowania, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość – w granicach art. 16 RODO,
 14. ich usunięcia – o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość – w granicach art. 17 RODO,
 15. ograniczenia ich przetwarzania, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość – w granicach art. 18 RODO,
 16. przenoszenia danych, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość – w granicach art. 20 RODO,
 17. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 18. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań Administratorowi na adres e-mail: e-mail: info@sottio.com.
 19. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Organizator przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.

10.[przekazywanie danych do państw trzecich] Administrator będzie przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 Lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (dalej zwanej „Decyzją”).

11.Decyzja stwierdza, że dozwolone jest przekazywanie danych do podmiotów w Stanach Zjednoczonych, które przyjęły zbiór zasad ochrony prywatności – zasad ramowych Tarczy Prywatności UE-USA, w tym zasad uzupełniających, w drodze samocertyfikacji, poprzez wpisanie ich na listę podmiotów, które dokonały samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Facebook, Inc są podmiotami wpisanymi na listę podmiotów, które dokonały samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Lista podmiotów dostępna jest pod adresem: www.privacyshield.gov.

12.Informację o zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA oraz stosowanych zabezpieczeniach dostępne są pod adresem: www.privacyshield.gov.

 

 • 6.Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając wiadomość prywatną na profilu https://www.facebook.com/strazackiepl
 2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad określonych Regulaminem.
 3. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez serwis Facebook.
 4. Dołączając do Konkursu Uczestnik przekazuje dane osobowe SOTTIO Sp. z o.o., a nie serwisowi Facebook.
 5. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 7. Niniejszy Regulamin dostępny jest na profilu Strazackie.pl - kalendarze strażackie na portalu społecznościowym Facebook oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl