Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.STRAZACKIE.PL

 

A) POSTANOWIENIA OGÓLNE:

§1

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki umów sprzedaży, zawieranych pomiędzy SOTTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (zwaną dalej Sprzedawcą), a Konsumentem bądź Przedsiębiorcą (zwanymi dalej Kupującymi) za pośrednictwem Sklepu internetowego  i stanowi integralną część każdej umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za  pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. W Regulaminie określono zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności zasady zawierania umów sprzedaży za jego pośrednictwem, sposób składania zamówień na towary udostępnione na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.strazackie.pl, dostarczanie zamówionych towarów Kupującemu, rodzaj oferowanych przez Sprzedawcę towarów, uiszczanie przez Kupującego ceny sprzedaży, prawo odstąpienia od umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji Kupującego oraz pozostałe informacje, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) w zakresie uwzględniającym specyfikę prowadzonej przez Sprzedawcę działalności gospodarczej, dające się do niej zastosować.
 3. Regulamin jest Kupującemu udostępniany, przed zawarciem umowy sprzedaży - już na etapie rejestracji w Sklepie Internetowym lub składania zamówienia bez rejestracji - poprzez zamieszczenie odwołania do linku odsyłającego do jego treści. Pomyślnie zakończona rejestracja lub złożenie zamówienia jest uwarunkowane akceptacją postanowień Regulaminu, po zapoznaniu się z jego treścią. W przypadku przyjęcia przez Sprzedawcę Regulaminu w nowym brzmieniu, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej https://strazackie.pl/pl/i/Regulamin/3. Jeśli Kupujący dokonał zamówienia, a zmiana Regulaminu nastąpiła w trakcie realizacji zamówienia, Kupujący otrzyma informację o zmianie regulaminu w formie mailowej. Wówczas Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy odpisując na maila do 48 godzin. W przypadku braku odpowiedzi uznajcie się, że Kupujący zaakceptował nowy regulamin. Kupujący w każdym czasie, zarówno przed, jak i po rejestracji - w tym również bezpośrednio przed złożeniem zamówienia na towar - ma zapewniony dostęp do Regulaminu, poprzez możliwość wejścia w zakładkę „Regulamin” na stronie internetowej pod adresem: https://strazackie.pl/pl/i/Regulamin/3  i pobieranie go w postaci pliku PDF.

§2

 1. Przez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć:

(a)   SOTTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - spółka działająca pod firmą „SOTTIO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, adres al. ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20c/3, 35-006 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy w Rzeszowie pod numerem KRS: 0000833567, NIP 5170405750, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100);

(b)  Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – zawierająca umowę ze Sprzedawcą  w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą;

(c)   Przedsiębiorca - osoba fizyczna niebędąca Konsumentem albo osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, przy czym za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej – zawierająca umowę w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Również jednostka OSP (Ochotnicza Straż Pożarna).

(d)  Sklep internetowy - prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy działający pod adresem: www.strazackie.pl

(e)   Lokal przedsiębiorstwa – lokal znajdujący się pod adresem ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20c/3, 35-006 Rzeszów

(f)   Produkty drukowane – produkty, które Sprzedawca w celu sprzedaży wcześniej drukuje np. kalendarze strażackie

(g) Kupujący - Konsument jako osoba fizyczna lub Przedsiębiorca jako osoba fizyczna niebędąca Konsumentem albo osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną

§3

 1. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą listem poleconym (na adres wskazany w określono w § 2 ust. 1 lit a), telefonicznie bądź mailowo - dane niezbędne do nawiązania przez Kupującego kontaktu ze Sprzedawcą w formach jak podanych wyżej wskazano pod adresem internetowym https://strazackie.pl/kontakt.
 2. Sprzedawca będzie kontaktował się z Kupującym wysyłając wiadomości na wskazany przez niego podczas rejestracji lub składania zamówienia adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną (jeżeli Kupujący podał swój numer telefonu) lub listem poleconym na podany przez Kupującego adres.

§4

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem do umów zawartych z Konsumentem stosuje się m.in. przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 380 z późn. zm.) – dalej K.c., ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. Z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem do umów zawartych z Przedsiębiorcą stosuje się m.in. przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 380 z późn. zm.) – dalej K.c., ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. Z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278 z późn. zm.).

 §5

 1. Spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonywaniem umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego, w braku polubownego ich załatwienia przez strony – poddaje się pod rozstrzygnięcie:

(a)   sądu powszechnego według właściwości ogólnej – w  przypadku umów zawartych z Konsumentem;

(b)  sądu właściwego ze względu na siedzibę Sprzedawcy – w przypadku umów zawartych z Przedsiębiorcą.

2. W okolicznościach sporu powstałego w związku z zareklamowanym przez Konsumenta towarem konsumpcyjnym, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – po uprzednim wyczerpaniu drogi reklamacyjnej – w szczególności poprzez:

(a)   zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z treścią art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 542 z późn. zm.) – dalej u.i.h. – z wnioskiem o rozpoznanie sporu powstałego pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą, na tle zawartej umowy sprzedaży, podając we wniosku w szczególności: dane identyfikujące strony, przedmiot sporu, dotychczas przedsiębrane działania, żądanie Konsumenta względem Sprzedawcy. Informacja o szczegółowym trybie postępowania przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi zawarta jest w regulaminie ich organizacji i działania stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich z dnia 25 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 113, poz. 1214 z późn. zm.) oraz dostępna jest w siedzibach i na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

(b)  zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z treścią art. 36 u.i.h.  – dla województwa podkarpackiego będzie to Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Rzeszowie – z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, podając we wniosku w szczególności: dane identyfikujące strony, przedmiot sporu, dotychczas przedsiębrane działania, żądanie Konsumenta względem Sprzedawcy. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibie oraz na stronach internetowych Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej,

(c)   złożenie skargi do Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce (ECK w Polsce). Informacje na temat sposobu rozwiązywania konsumenckich sporów transgranicznych oraz zasad i trybu procedury składania skarg dostępne są na stronie internetowej www.konsument.gov.pl

3. Konsument może również uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą, od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów (przykładowo: Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacja na temat zasad i trybu udzielania bezpłatnych porad dostępna jest w siedzibie oraz na stronach internetowych poszczególnych rzeczników praw konsumenta lub organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.

 

B) ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Wymogi techniczne, rejestracja, logowanie

§1

 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet z przeglądarką internetową oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e- mail).
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji i zalogowania się na stronie internetowej www.strazackie.pl.

§2

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym możliwa jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie internetowej www.strazackie.pl w zakładce „Rejestracja” https://strazackie.pl/pl/reg, dostępnego również w trakcie realizacji zamówienia, co najmniej danymi wskazanymi w polach oznaczonych gwiazdką (*) oraz zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu Internetowego i zgody (oznaczonej gwiazdką *) na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym z podjęciem odpowiednich działań przed zawarciem umowy oraz wykonaniem umowy.
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest bezpłatna.
 3. Złożenie zamówienia wymaga rejestracji w Sklepie Internetowym. Należy skorzystać z opcji„Zarejestruj się i złóż zamówienie”.

§3

Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania dostępnym na stronie www.strazackie.pl w zakładce „zaloguj się” nazwy użytkownika oraz hasła, podanych przy rejestracji konta przez Kupującego, a następnie ich akceptacji poprzez kliknięcie w ikonę „Zaloguj”.

 

II Składanie i realizacja zamówień

§1

W celu zakupu produktów w sklepie internetowym www.strazackie.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia. Kupujący może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

§2

 1. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza wyrażenie przez Kupującego woli związania się ze Sprzedawcą umową sprzedaży (tj. dokonania zakupu) zamówionego towaru i stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy.
 2. W celu złożenia zamówienia należy: 

(a)   wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, wybrać dodatkowe opcje o ile takie zostały wskazane (np. ilość kalendarzy, opcje dodatkowe) i dokonać ewentualnych dodatkowych czynności o ile takie wskazano (np. przesłać odpowiedni plik graficzny, wybrać żądaną treść napisana produkcie) , a następnie kliknąć w ikonę „do koszyka” znajdującą się obok nazwy towaru oraz ceny sprzedaży,

(b)  przejść do koszyka klikając w ikonę koszyka oraz przejść kolejne kroki realizacji zamówienia, w tym:

-wybrać spośród opcji wskazanych w formularzu zamówienia – sposób wydania towaru (kurier) oraz formę płatności.

- kliknąć w ikonę „potwierdzam zakup”

3. Kupujący w momencie składania zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Potwierdzam zakup” potwierdza, iż wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

4. Za dane do wysyłki (w przypadku wyboru opcji dostawy) oraz za dane faktury VAT system domyślnie podaje te, wskazane przez Kupującego na etapie rejestracji w Sklepie Internetowym. W trakcie wypełniania formularza zamówienia istnieje możliwość zmiany danych do faktury VAT lub wysyłki.

§3

 1. Przez przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji rozumie się moment nadania zamówieniu przez Sprzedawcę statusu „Przyjęte do realizacji” co jest równoznaczne z oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty Kupującego, o której mowa w § 2 ust.1 powyżej i z tą chwilą umowa zostaje zawarta.
 2. W sytuacji, gdy Kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą, Sprzedawca po wyznaczeniu dodatkowego terminu na zapłatę w formie e-mail, może odstąpić od umowy.
 3. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Termin realizacji umowy wynosi od 10 (dziesięciu) do 30 (trzydziestu) dni roboczych, tj. w dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczonych od dnia zawarcia umowy określonego w ust. 1 powyżej.
 5. Cena za wykonanie kalendarzy strażackich może ulec zmianie po 14 dniach kalendarzowych od daty złożenia zamówienia. Może być to spowodowane nagłymi i nieprzewidzianymi zmianami cen komponentów do produkcji kalendarzy i innych. Wówczas o zmianie ceny Kupujący zostanie poinformowany i bez żadnych konsekwencji będzie mógł odstąpić od umowy. Sprzedawca dąży do minimalizowania sytuacji opisanej w niniejszym podpunkcie.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny zamówienia jeśli czas akceptacji na projekt jest dłuższy niż 7 dni kalendarzowych od daty przesłania projektu lub poprawek do projektu. Może być to spowodowane nagłymi i nieprzewidzianymi zmianami cen komponentów do produkcji kalendarzy i innych. Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego. Jeśli opóźnienie w akceptacji projektu jest spowodowane zwłoką czasową Kupującego, a Kupujący chciałby rozwiązać umowę, wówczas Kupujący będzie zobowiązany do uregulowania płatności za wykonanie projektu graficzne w kwocie zależności od nakładu pracy pomiędzy 40 a 100 zł brutto. Sprzedawca dąży do minimalizowania sytuacji opisanej w niniejszym podpunkcie.
 7. Odstąpienie od umowy przez Kupującego, będącego Przedsiębiorcą w momencie jeśli zamówienie zostało częściowo zrealizowane w sposób zaprojektowania kalendarza strażackie, nałoży na Kupującego opłatę za projekt graficzny w wysokości 80 zł brutto. Rozliczenie nastąpi na podstawie dostarczonej przez Sprzedającego faktury vat na wskazany adres e-mail Kupującego w zamówieniu.
 8. Przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem  DHL EXPRESS sp. z o. o., DPD Polska sp. z o.o., FEDEX EXPRESS sp. z o.o. lub Poczty Polskiej S.A., pod wskazany przez Kupującego adres, a w przypadku odbioru osobistego – wydany Klientowi w Lokalu przedsiębiorstwa.
 9. W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju, a jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, winien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 10. W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem przewoźnika,  odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania.
 11. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej, przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
 12. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru mogących mieć związek z dostawą , w tym pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem https://strazackie.pl/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/7 lub mailem na adres kalendarze@strazackie.pl oraz w terminie do 7 (siedmiu) dni bezpośrednio do przewoźnika.
 13. W przypadku produktów na zamówienie, wykonywanych wedle specyfikacji Kupującego, przed realizacją zamówienia projekt przesyłany jest Kupującemu do akceptacji. Zamówienie realizowane jest zgodnie z projektem zaakceptowanym przez Klienta. 
 14. Kupujący do każdego produktu na zamówienie gdzie powstaje projekt graficzny, ma prawo do zgłoszenia 2 serii poprawek, które razem nie przekraczają 0,5 h pracy grafika. Przy estymacji przekroczenia czasu 0,5 h Sprzedawca poinformuje Kupującego. Kupujący ma prawo do kolejnych poprawek przekraczających 0,5 h pracy grafika po wcześniejszej indywidualnej wycenie i opłacenia faktury vat za dodatkową pracę na rzecz Sprzedawcy.
 15. W przypadku gdy realizacja zamówienia wiąże się z dostarczeniem przez Kupującego Sprzedawcy utworu w rozumie prawa autorskiego (np. zdjęcie), Kupujący udziela Sprzedawcy nieodpłatnie licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji: wykorzystywania utworu, a także materiałów zawierających utwór, w ramach Sklepu internetowego, do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, zamieszczenia w portfolio, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług. Licencja obejmuje także prawo do korzystania z utworu w całości lub wybranej części oraz prawa zależne, w tym w szczególności prawo do wprowadzania zmian w utworze.
 16. Ilość Produktów Drukowanych dostarczonych przez Sprzedawcę do Kupującego może różnić się od ilości Produktów Drukowanych zamówionych przez Kontrahenta w granicach +/-5%.

 

III Brak przyjęcia zamówienia do realizacji

§1

 1. W przypadku braku dostępności w magazynie zamówionego przez Kupującego towaru lub braku możliwości terminowej realizacji zamówienia z innych przyczyn – Sprzedawca nie nadając zamówieniu statusu „Przyjęte do realizacji” poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez niego adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną (jeżeli Kupujący podał swój numer telefonu) - niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
 2. Sprzedawca informując Kupującego o okolicznościach wskazanych w ust. 1 powyżej nie nadaje zamówieniu statusu „Przyjęte do realizacji” co oznacza, że umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą nie zostaje wówczas zawarta, a złożone przez Kupującego zamówienie nie podlega realizacji.
 3. W przypadku, gdy realizacja zamówienia jest możliwa jedynie w części – Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego w sposób wskazany w ust. 1 powyżej i może zaproponować Kupującemu realizację zamówienia w części, w której jest ona możliwa. W przypadku akceptacji ze strony Kupującego, zamówienie zostanie przyjęte do realizacji w części – zgodnie z procedurą określoną w punkcie  B II § 3 ust 1. Sprzedawca w pozostałym zakresie nie przyjmuje zamówienia do realizacji.
 4. Brak zgody Kupującego na przyjęcie zamówienia do realizacji w tej części, w której realizacja zamówienia przez Sprzedawcę jest możliwa powoduje, że Sprzedawca nie nadaje zamówieniu statusu „Przyjęte do realizacji”. Umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą nie zostaje wówczas zawarta, a złożone przez Kupującego zamówienie w żadnej części nie podlega realizacji.
 5. W wypadku nadania statusu „Przyjęte do realizacji”, gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się ze zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.

 

IV Informacje o towarach, o cenach

§1

 1. Informacje o towarach, zawarte na stronie internetowej www.strazackie.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i 661K.c., a zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 K.c.

§2

 1. Przed zawarciem umowy, Kupujący jest informowany przez Sprzedawcę o głównych cechach świadczenia. Kupujący poprzez kliknięcie na wybrany przez siebie, a umieszczony na stronie internetowej Sklepu internetowego www.strazackie.pl towar zostaje powiadomiony, w szczególności o rodzaju towaru, jego nazwie, producencie, dostępnych funkcjach, parametrach technicznych, cenie netto i cenie brutto, a nadto poprzez wybór opcji „do koszyka” – co ma miejsce jeszcze przed złożeniem zamówienia i zawarciem umowy – o cenie towaru do zapłaty oraz o dodatkowych kosztach związanych z zamówieniem towaru, takich jak koszt dostawy towaru do Kupującego, w okolicznościach wyboru przez Kupującego takiej opcji.
 2. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia Kupujący, poprzez kliknięcie w słowo „regulamin” umieszczonym w internetowym formularzu Zamówienia ma możliwość zapoznania się z zawartymi w Regulaminie zasadami zawierania umów, sposobie składania zamówień na towary udostępnione na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.strazackie.pl, dostarczania zamówionych towarów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży, prawie odstąpienia od umowy, zasadach składania i rozpatrywania reklamacji Kupującego oraz z pozostałymi informacjami, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) w zakresie uwzględniającym specyfikę prowadzonej przez Sprzedawcę działalności gospodarczej, dając się do niej zastosować.

§3

 1. Ceny sprzedaży towarów udostępnianych na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.strazackie.pl podaje się w złotych polskich (PLN) i określa w kwocie brutto i w kwocie netto. Na wskazaną kwotę brutto składają się wskazana kwota ceny netto towaru i wskazana kwota wartości VAT. 
 2. Cena sprzedaży nie zawiera kosztów dostawy towaru do Kupującego oraz kosztów wybranej formy płatności. Koszty zależą od sposobu wydania towaru i  formy płatności za towar i podawane są przy wyborze sposobu wydania towaru i  formy płatności.
 3. Całkowity koszt zamówienia stanowi cena sprzedaży towaru (kwota brutto) wraz z kosztami dostawy oraz kosztami wybranej formy płatności, wskazana w formularzu zamówienia przed złożeniem zamówienia przez Kupującego.
 4. Informacja o cenach towarów jest wiążąca do odwołania przez Sprzedawcę tj. wskazania przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego nowej ceny towaru w miejsce ceny dotychczas obowiązującej – przy czym zmiana cen, nie ma wpływu na zamówienia złożone i przyjęte do realizacji przez Sprzedawcę zgodnie z punktem B II § 3 ust. 1 Regulaminu przed datą zmiany ceny.
 5. Oferowane Produkty Drukowane, szczególnie Kalendarze Strażackie, w których występują kalendaria z datami, imieninami i świętami mogą zawierać nieścisłości i różnice, które są związane z wieloma interpretacjami kalendarzy oraz różnymi źródłami: imienin, faz księżyca i świąt. Ewentualne nieścisłości nie przekroczą 5% całego kalendarium i nie będą błędami krytycznymi, które w zdecydowany sposób wprowadzają w błąd użytkownika kalendarza. Ponadto Sprzedający umożliwia wgląd do kalendarium w momencie przesłania projektu i w momencie akceptacji projektu Kupujący akceptuje również zawartość kalendarium. W sytuacji opisanej w tym punkcie Kupującemu nie przysługuje prawo do Reklamacji.
 6. Akceptując Regulamin Kupujący będący odbiorcą faktury wyraża akceptację na stosowanie faktur w formie elektronicznej. Kupujący może w każdym czasie wyrazić – w dowolnej formie, w tym pisemnie lub elektronicznie na adres: kalendarze@strazackie.pl - sprzeciw wobec stosowania faktury elektronicznej, wówczas zostanie mu doręczona faktura w formie papierowej.
 7. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 8. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy składaniu zamówienia, w tym jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 10. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub zamówienia. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej.

 V Forma płatności

§1

 1. Płatność za realizację zamówienia może nastąpić w jeden z poniższych sposobów:

(a)   przelewem, przed dostawą towaru, na rachunek bankowy Sprzedawcy (przelew tradycyjny) - szczególnie w przypadku zamówień kalendarzy strażackich 

(b)  za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od przewoźnika

(c)   w formie przedpłaty za towar, poprzez płatności elektroniczne www.przelewy24.pl.

2. Płatność „za pobraniem” polega na dokonaniu płatności całkowitej ceny zamówienia do rąk przewoźnika, przy dostarczeniu zamówionego towaru Kupującemu.

3. Płatność przelewem (tzn. przelew tradycyjny oraz przedpłata poprzez płatności elektroniczne www.przelewy24.pl) oznacza dokonanie przez Kupującego zapłaty całkowitej ceny zamówienia na rachunek bankowy Sprzedawcy lub poprzez płatności elektroniczne www.przelewy24.pl – z góry, po złożeniu zamówienia, ale przed przekazaniem towaru do wydania Kupującemu. Dane potrzebne Kupującemu do dokonania płatności w formie przelewu tradycyjnego są przesyłane Kupującemu w postaci faktury pro forma lub faktury VAT, na podany przez niego w czasie rejestracji adres e-mail po otrzymaniu zamówienia, ale przed przekazaniem towaru do wydania Kupującemu. Termin zapłaty przez Kupującego wynosi 7 (siedem) dni od dnia otrzymania faktury pro forma lub faktury VAT.  Jeżeli Kupujący dopuści się zwłoki w zapłacie, Sprzedający może wyznaczyć odpowiedni dodatkowy termin do dokonania zapłaty, z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

4. Kupujący dokonuje zapłaty zgodnie z formą płatności wskazaną w zamówieniu.

 

VI Warunki reklamacji. Konsument.

§1

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Konsumentowi towar konsumpcyjny wolny od wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta, jeżeli towar konsumpcyjny ma wadę fizyczną lub prawną – na zasadach odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy, uregulowaną w Dziale II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).
 3. Reklamacje dotyczące wadliwości towaru konsumpcyjnego, Konsument składać może osobiście w  Lokalu przedsiębiorstwa,  pisemnie na adres Sprzedawcy: SOTTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20c/3, 35-006 Rzeszów bądź mailem na adres kalendarze@strazackie.pl
 4. Dokonując  reklamacji zgodnie z ust. 3 powyżej – Konsument winien wskazać datę sprzedaży, dokonać opisu stwierdzonej wady i wskazać datę stwierdzenia wady, określić swoje żądanie w związku ze zgłaszaną wadliwością  i dostarczyć Sprzedawcy reklamowany towar, z tym zastrzeżeniem, że dla zachowania terminu do złożenia reklamacji - wystarczy wysłanie do Sprzedawcy zawiadomienia o stwierdzonej wadliwości przed jego upływem. Dla usprawnienia procesu reklamacji rekomenduje się przedstawić Sprzedawcy dowód zakupu towaru.
 5. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy: SOTTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20c/3, 35-006 Rzeszów.
 6. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 7. Zapisy pkt 5 i 6 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad
 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może – na zasadach określonych ustawie Kodeks cywilny – żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady albo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, o ile wada nie jest nieistotna.
 9. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji w przedmiocie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową - ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta oraz powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania.
 10. Istnienie uprawnień Konsumenta z tytułu rękojmi nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień z tytułu gwarancji producenta, jeżeli taka została udzielona.

 

VII. Warunki reklamacji. Przedsiębiorca.

§1

 1. Zapisy Rozdziału VI powyżej nie stosuje się do umów zawieranych z Przedsiębiorcą. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, w stosunku do Kupujących będących Przedsiębiorcą jest wyłączona.
 2. Sprzedawca może udzielić Kupującemu będącemu Przedsiębiorcą gwarancji na zasadach odrębnie określonych.

 

VIII. Odstąpienie od umowy. Konsument.

§1

 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę ze Sprzedawcą, może w terminie 14 (czternaście) dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny - składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu „Wzór oświadczenia o odstąpieniu”, który jest możliwy do pobrania w formie pliku PDF. Konsument może skorzystać również z formularza odstąpienia od umowy zawartego w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) – załącznik nr 2 ustawy WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY. Skorzystanie z powyższych formularzy nie jest obowiązkowe.
 2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy  wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć osobiście lub wysłać na adres siedziby Sprzedawcy: SOTTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sp. z o.o. ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20c/3, 35-006 Rzeszów.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), w szczególności umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (uwaga Sprzedawcy nie będąca treścią wskazanego przepisu: za takie rzeczy należy traktować m.in. rzeczy z nadrukiem z plików dostarczonych przez Klienta lub z treścią dostosowaną pod indywidualne zapotrzebowanie Klienta );

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

6) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

8) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

9) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy – Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.  Zwrotu towaru Konsument może dokonać osobiście w Lokalu przedsiębiorstwa lub poprzez odesłanie na adres Sprzedawcy: SOTTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20c/3, 35-006 Rzeszów.

5. Gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą  (przykładowo z uwagi na gabaryty, wagę towarów) -  odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa, których obowiązek poniesienia będzie spoczywał  na Konsumencie.

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Sprzedawca zwróci Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, tj. całą otrzymaną od niego sumę pieniężną tytułem całkowitego kosztu zamówienia, w tym cenę sprzedaży i poniesione przez Konsumenta koszty dostawy towaru do Kupującego – za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. W każdym przypadku Konsument nie ponosi dodatkowych opłat związanych ze zwrotem.

9. Odstąpienie od umowy przez Kupującego, jeśli zamówienia zostało częściowo zrealizowane w sposób zaprojektowania kalendarza strażackie wiąże się dokonaniem opłaty za wykonany projekt graficzny w kwocie 80 zł brutto.

 

XI Bezpieczeństwo. Dane osobowe.

§1

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności, znajdującej się pod adresem https://strazackie.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11 . Powyższa Polityka prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z powyższymi zasadami przed rozpoczęciem przekazywania danych osobowych do Sprzedawcy.

 

 Data aktualizacji regulaminu: 16.09.2022do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl