Zwroty i reklamacje

Przed reklamacją towaru lub odstąpieniem od umowy zapoznaj się z Regulaminem, który zaakceptowałeś w momencie zamówienia. Najważniejsze informacje dotyczące reklamacji i odstąpień umieściliśmy poniżej. W celu dokonania zwrotu lub reklamacji towaru należy pobrać, wypełnić oraz przesłać na nasz adres odpowiednie formularze. Jest to konieczne do pozytywnego rozpatrzenia sprawy. 

1. Formularz zwrotu/reklamacji

Wypełnij formularz zwrotu/reklamacji i dołącz go do przesyłki.

Wzór odstąpienia od umowy możesz pobrać tutaj
Wzór reklamacji towaru możesz pobrać tutaj

2. Wysyłka

Reklamowany produkt należy wysłać na adres:
SOTTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20c/3

35-006
Rzeszów

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami.

ZASADY REKLAMACJI I ODSTĄPIEŃ (wybrany fragmentu z Regulaminu):

 

VI Warunki reklamacji. Konsument.

§ 1.

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Konsumentowi towar konsumpcyjny wolny od wad fizycznych i prawnych.

 2. Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta, jeżeli towar konsumpcyjny ma wadę fizyczną lub prawną – na zasadach odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy, uregulowaną w Dziale II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).

 3. Reklamacje dotyczące wadliwości towaru konsumpcyjnego, Konsument składać może osobiście w  Lokalu przedsiębiorstwa,  pisemnie na adres Sprzedawcy: SOTTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20c/3, 35-006 Rzeszów bądź mailem na adres kalendarze@strazackie.pl

 4. Dokonując  reklamacji zgodnie z ust. 3 powyżej – Konsument winien wskazać datę sprzedaży, dokonać opisu stwierdzonej wady i wskazać datę stwierdzenia wady, określić swoje żądanie w związku ze zgłaszaną wadliwością  i dostarczyć Sprzedawcy reklamowany towar, z tym zastrzeżeniem, że dla zachowania terminu do złożenia reklamacji - wystarczy wysłanie do Sprzedawcy zawiadomienia o stwierdzonej wadliwości przed jego upływem. Dla usprawnienia procesu reklamacji rekomenduje się przedstawić Sprzedawcy dowód zakupu towaru.

 5. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy: SOTTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20c/3, 35-006 Rzeszów.

 6. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

 7. Zapisy pkt 5 i 6 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad

 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może – na zasadach określonych ustawie Kodeks cywilny – żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady albo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, o ile wada nie jest nieistotna.

 9. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji w przedmiocie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową - ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta oraz powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania.

 10. Istnienie uprawnień Konsumenta z tytułu rękojmi nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień z tytułu gwarancji producenta, jeżeli taka została udzielona.

 

VII. Warunki reklamacji. Przedsiębiorca.

§ 1

 1. Zapisy Rozdziału VI powyżej nie stosuje się do umów zawieranych z Przedsiębiorcą. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, w stosunku do Kupujących będących Przedsiębiorcą jest wyłączona.

 2. Sprzedawca może udzielić Kupującemu będącemu Przedsiębiorcą gwarancji na zasadach odrębnie określonych.

 

VIII. Odstąpienie od umowy. Konsument.

§ 1

 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę ze Sprzedawcą, może w terminie 14 (czternaście) dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny - składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu „Wzór oświadczenia o odstąpieniu”, który jest możliwy do pobrania w formie pliku PDF. Konsument może skorzystać również z formularza odstąpienia od umowy zawartego w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) – załącznik nr 2 ustawy WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY. Skorzystanie z powyższych formularzy nie jest obowiązkowe.

 2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy  wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć osobiście lub wysłać na adres siedziby Sprzedawcy: SOTTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sp. z o.o. ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20c/3, 35-006 Rzeszów.

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), w szczególności umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (uwaga Sprzedawcy nie będąca treścią wskazanego przepisu: za takie rzeczy należy traktować m.in. rzeczy z nadrukiem z plików dostarczonych przez Klienta lub z treścią dostosowaną pod indywidualne zapotrzebowanie Klienta );

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

6) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

8) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

9) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy – Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.  Zwrotu towaru Konsument może dokonać osobiście w Lokalu przedsiębiorstwa lub poprzez odesłanie na adres Sprzedawcy: SOTTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20c/3, 35-006 Rzeszów.

 2. Gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą  (przykładowo z uwagi na gabaryty, wagę towarów) -  odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa, których obowiązek poniesienia będzie spoczywał  na Konsumencie.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Sprzedawca zwróci Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, tj. całą otrzymaną od niego sumę pieniężną tytułem całkowitego kosztu zamówienia, w tym cenę sprzedaży i poniesione przez Konsumenta koszty dostawy towaru do Kupującego – za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. W każdym przypadku Konsument nie ponosi dodatkowych opłat związanych ze zwrotem.

 6. Odstąpienie od umowy przez Kupującego, jeśli zamówienia zostało częściowo zrealizowane w sposób zaprojektowania kalendarza strażackie wiąże się dokonaniem opłaty za wykonany projekt graficzny w kwocie 80 zł brutto.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl