Program lojanościowy

Program lojalnościowy "Moje 998" przygotowaliśmy z myślą o naszych stałych klientach. Chcąc docenić Wasze związanie z naszym sklepem strazackie.pl stworzyliśmy dla Was atrakcyjny program lojalnościowy, dzięki któremu każdy zarejestrowany klient będzie mógł gromadzić punkty przyznawane za zakupy, które będzie mógł wymienić na strażackie nagrody!

Jak zdobyć punkty?

  • robiąc zakupy: 1zł=10pkt.,
  • zapisując się do newslettera - 50pkt.,
  • śledząc promocje na naszym fanpage'u.

Lista produktów, które możesz wymienić za zgromadzone punkty, dostępna jest TUTAJ po zalogowaniu się na swoje konto. 

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "MOJE 998"

I. Postanowienia ogólne:


1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w programie lojalnościowym MOJE 998, zwanym dalej „programem”, adresowanym do klientów sklepu internetowego https://strazackie.pl, zwanego dalej „sklepem”. Regulamin definiuje zasady przyznawania, wydawania, odejmowania, reklamowania i unieważniania punktów naliczanych w związku z zakupem produktów strazackie.pl.
2. Organizatorem programu jest firma Brand Active Spółka z o.o. Al. Armii Krajowej 4a/134, 35-307 Rzeszów, zwana dalej „organizatorem”, która zarządza programem poprzez specjalny system informatyczny, zwany „systemem”.
3. W programie mogą brać udział wszyscy zarejestrowani klienci sklepu zwani dalej „uczestnikami”.
4. W programie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora, właściciele i pracownicy sklepu oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni i rodzeństwo.
5. Program realizowany jest od dnia 06 marca 2017 r. do odwołania, którego termin zostanie podany przez organizatora do wiadomości uczestników z co najmniej 2-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji umieszczonych na stronie internetowej organizatora https://strazackie.pl oraz wysłanym newsletterze.
6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://strazackie.pl.
7. Dokonanie zakupu za pomocą zebranych punktów oznacza jednocześnie zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptację.
8. Adres do korespondencji z organizatorem w sprawach związanych z programem, zwany dalej „adresem organizatora” jest następujący: Brand Active Spółka z o.o. Al. Armii Krajowej 4a/134, 35-307 Rzeszów.

 
II. Warunki przystąpienia do programu:
 
9. Każdy klient zakładający konto w sklepie https://strazackie.pl zgadza się na udział w programie lojalnościowym.
10. Wypełniając formularz uczestnik wyraża zgodę na zasady regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać. Uczestnik wyraża także zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na komunikowanie się z uczestnikiem drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną w celach związanych z programem.  
11. Udział w programie jest dobrowolny.
12. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w regulaminie jest niezbędne do wzięcia udziału w programie.
13. Prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny, dostępny przy rejestracji konta, zawiera poprawnie wypełnione wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką.
14. Za datę przystąpienia do programu przyjmuje się datę wypełnienia formularza i rejestracji konta przez uczestnika.
15. Naliczanie punktów rozpoczyna się z chwilą przystąpienia do programu.
16. Uczestnik może przystąpić do programu w dowolnym momencie jego trwania.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie, niezgodnie z prawdą lub nieprawidłowo wypełniony przez uczestnika formularz zgłoszeniowy oraz za działalność przedsiębiorstw świadczących usługi pocztowe i telekomunikacyjne.
18. Uczestnik ma prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich zmiany, aktualizacji lub usunięcia poprzez pisemną lub elektroniczną prośbę skierowaną do organizatora. Żądanie usunięcia danych osobowych równoznaczne jest z rezygnacją z uczestnictwa w programie. 

 

III. Konto uczestnika:


19. Uczestnik przystępujący do programu tworzy konto w systemie sklepu https://strazackie.pl.
20. Konto jest niezbywalne i pozostaje wyłączną własnością organizatora.
21. Konto tworzone jest uczestnikowi bez pobierania z tego tytułu opłaty.
22. Uczestnik może posiadać wyłącznie jedno aktywne konto uprawniające do naliczania punktów i wymiany ich na możliwość nabycia towarów. W przypadku, gdy uczestnik lub osoba posiada więcej niż jedno aktywne konto, organizator uprawniony jest do unieważnienia wszystkich kont tego uczestnika, co oznacza anulowanie zapisanych na kontach punktów programu. O powyższym organizator niezwłocznie powiadomi uczestnika pocztą elektroniczną lub listem poleconym.
23. Konto służy do gromadzenia punktów na koncie uczestnika i umożliwia wymianę punktów na możliwość nabycia towarów.
24. Konto nie może być udostępniane innym osobom.
25. Punkty na koncie uczestnika są ważne nie dłużej niż przez okres trwania programu.
26. W przypadku utraty dostępu do konta uczestnik powinien zgłosić ten fakt w formie pisemnej lub drogą elektroniczną organizatorowi. 

 

IV. Przyznawanie punktów:

 

27. Organizator przyznaje punkty na konto uczestnika za nabycie produktów strazackie.pl.
28. Klient nie otrzymuje punktów za wydatki związane z transportem.
29. Wymiana punktów na gotówkę jest wykluczona.
30. Punkty przyznawane są wyłącznie pod warunkiem dokonania pełnej zapłaty za zakupione towary.
31. Punkty odpowiadające cenie towaru przyznawane są za zakupy produktów z kategorii: gadżety strażackie oraz odzież. Za zakupy produktów z pozostałych kategorii przyznawany jest 1pkt za każdy zakupiony towar. 
32. Punkty przyznawane są według następującego przelicznika: każde wydane 1 zł odpowiada 10 punktom.
33. Uczestnik może zawsze sprawdzić ilość zgromadzonych na swoim koncie punktów za pośrednictwem strony internetowej organizatora po jednorazowym procesie aktywacji i zalogowania się.
34. W przypadku, gdy uczestnik zwróci w sklepie nabyte produkty objęte programem, za które zostały przyznane punkty i otrzyma zwrot wartości tych produktów lub usług, organizator odejmie z konta uczestnika przyznane w chwili zakupu punkty.
35. Punkty przyznane w wyniku błędu systemu informatycznego lub pomyłki pracowników organizatora bądź pracowników sklepów zostaną anulowane.
36. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestniczenia w programie poprzez złożenie u organizatora oświadczenia woli. 

 

V. Wymiana punktów na możliwość nabycia towarów:


37. Wszelkie zasady nabywania towarów w związku ze zgromadzonymi punktami oraz zasady ich wydawania są poddane warunkom i ograniczeniom zawartym w aktualnym katalogu nagród lub innych materiałach opublikowanych przez organizatora na stronie https://strazackie.pl.
38. Punkty mogą być wymieniane wyłącznie na możliwość nabycia towarów z kategorii MOJE 998 (dalej: Katalog Towarów) wymienione w aktualnym Katalogu Towarów.
39. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Katalogu Towarów, dodawania lub odejmowania z niego produktów.
40. Towary wymienione w Katalogu Towarów mają podaną ilość punktów, za które uczestnik nabywa możliwość ich zakupu.
41. Uczestnik jest zobowiązany do zastosowania się do zasad i warunków obowiązujących u dostawcy towarów w obniżonej cenie, w szczególności w odniesieniu do towarów wymagających rezerwacji z wyprzedzeniem oraz wszelkich ograniczeń lub opłat związanych z realizacją, odwołaniem lub zmianą takiej rezerwacji.
42. Towary wymienione w Katalogu Towarów, sprzedawane w ramach niniejszego Programu Lojalnościowego na rzecz uczestników w zamian za zgromadzone punkty, będą sprzedawane w obniżonej cenie 1zł brutto
43. Koszty dostawy towaru w pełni pokrywa uczestnik.
44. Płatność 1zł brutto + koszt dostawy odbywa się bezpośrednio gotówką przy odbiorze przesyłki lub przelewem natychmiastowym (przelewy24).
45. Zamówienie z Katalogu Towarów może być złożone jedynie przez uczestnika u organizatora za pośrednictwem strony internetowej.
46. Uczestnik może żądać wymiany punktów na  możliwość nabycia towarów, jeżeli zebrał liczbę punktów wystarczającą do wymiany na taką możliwość.. Punkty można wymieniać na możliwość nabycia towarów jedynie za sumę punktów zgromadzonych na jednym koncie.
47. W przypadku wymiany punktów na  możliwość nabycia towarów, organizator odejmie z konta uczestnika ilość punktów odpowiadających zamówionym i wysłanym uczestnikowi towarom z Katalogu Towarów.
48. Wszystkie  towary w obniżonej cenie oferowane są w miarę dostępności. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub wycofania  niektórych towarów z Katalogu Towarów. Zastrzega sobie również prawo dostarczenia uczestnikowi innego towaru  o istotnych cechach odpowiadających cechom zamówionego towaru .
49. Otrzymane towary z Katalogu Towarów nie podlegają wymianie na inne.
50. Organizator zastrzega, że opisy towarów (w tym zdjęcia) prezentowane w Katalogu Towarów lub innych materiałach opublikowanych przez organizatora, wskazują wyłącznie na rodzaj towaru i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
51. Zamówienia na towary z Katalogu Towarów można składać jedynie w czasie trwania programu.
52. Zamówienia złożone po jego zakończeniu nie będą realizowane.
53. W przypadku otrzymania przez uczestnika uszkodzonego lub niepełnowartościowego towaru z Katalogu Towarów  może on zażądać jego  wymiany na egzemplarz pełnowartościowy pod warunkiem dostarczenia go do biura Brand Active.
54. Przy odbieraniu towaru z Katalogu Towarów uczestnik jest zobowiązany do zbadania jego  stanu, jakości i ilości pod rygorem utraty prawa do jego reklamowania. 

 

VI. Postanowienia końcowe:


55. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w związku z udziałem uczestników w programie jest organizator.
56. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w czasie jego trwania. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały po upływie 14 dni od daty ich wprowadzenia przez organizatora.
57. W przypadku wprowadzenia zmian w regulaminie, organizator każdorazowo zawiadomi o nich uczestnika poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego regulaminu w sklepach i na stronie internetowej organizatora lub za pośrednictwem innych środków.
58. Organizator nie udziela gwarancji na sprzedawane w ramach programu  towary z Katalogu Towarów. Organizator może wykluczyć uczestnika z programu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nie przestrzega on niniejszego regulaminu. W takim wypadku uczestnik zostanie niezwłocznie powiadomiony o wykluczeniu pocztą elektroniczną lub listem poleconym.
59. Niniejszy regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
60. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl