Regulamin udzielenia licencji na zdjęcia do kalendarza PSP 2021

Regulamin dotyczący przesyłania zdjęć i udzielenia licencji na potrzeby kalendarza strażackiego PSP 2021

§1

1. Właścicielem sklepu (dalej zwane: Sklep) jest Sottio spółka zo., ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20c/3, 35-006 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000833567.
2. Osoba, przesyłająca zdjęcia na adres foto@strazackie.pl (dalej zwane: Użytkownik) oświadcza, że znany jest jej profil działalności sklepu.


§2

1. Dostarczone przez Użytkownika treści (Zdjęcia, Zdjęcie) będą zamieszczane przez Sklep w kalendarzu strażackim PSP 2021.
2. Sklep ma prawo do nałożenia na przesłane przez Użytkownika zdjęcia znaku graficznego lub jego modyfikacji.
3. Sklep ma prawo do usunięcia lub do odmowy zamieszczenia zdjęć na kalendarzu.

§3

1. Użytkownik oświadcza, że treści będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim (w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich). Przez pojęcie „niedozwolone zapożyczenia” należy rozumieć zapożyczenia treści, filmów, fotografii od podmiotów trzecich, które nie wyraziły zgody Użytkownikowi na używanie materiału.
2. Z chwilą przesłania zdjęć przez Użytkownika, Użytkownik udziela Sklepowi niewyłącznej  licencji (bez obowiązku składania w tym zakresie dodatkowych oświadczeń) licencji, uprawniającej Sklep do korzystania z dostarczonych zdjęć ( w całości lub części) zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, w tym na następujących polach eksploatacji:


a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworów wszelkimi technikami, w szczególności drukarskimi, reprograficznymi, zapisu magnetycznego, optycznego i cyfrowego na dowolnych nośnikach,

b) utrwalanie i zwielokrotnianie utworów w postaci cyfrowej w szczególności w ramach systemów teleinformatycznych, na twardych dyskach komputerów osobistych i wszelkich serwerach, bez jednoczesnego tworzenia nośnika materialnego,

c) wprowadzanie utworów do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworów, udzielanie licencji, sublicencji

 

3. Udzielenie licencji, o którym mowa w niniejszym paragrafie, następuje bez ograniczenia liczby egzemplarzy, ograniczeń czasowych i terytorialnych.
4. Sklep zobowiązuje się do umieszczania imienia i nazwiska Użytkownika jako autora tekstów w formie tekstowej.
5. Licencja udzielana jest na czas oznaczony 10 lat. Strony postanawiają, że w okresie pierwszych 5 lat od momentu udzielenia licencji, ma ona charakter licencji nieodwołalnej a Użytkownik nie może jej wypowiedzieć. Po upływie 5 lat od momentu udzielenia licencji, Użytkownik może ją wypowiedzieć wyłącznie z ważnych przyczyn, na rok naprzód, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
6. Rozwiązanie lub wygaśnięcie niniejszej Umowy nie powoduje rozwiązania lub wygaśnięcia umowy w zakresie udzielonej licencji.


§4

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory mogące powstać w związku z Umową, rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Rzeszowie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl